BRUSSEL: Stad aan het water …
bedreigd door de komst van een brandstoffenfabriek!

Al verschillende jaren vragen de Brusselse verenigingen om een langetermijnsvisie voor het kanaal en - naar het voorbeeld van wat in andere grote steden gebeurt - een betere integratie van het kanaal in de stad. Niet zo lang geleden protesteerden de verenigingen ARAU, Inter-Environnement Bruxelles, Fietsersbond en Coördinatie Zenne, samen met de bewonerscomités van Neder-over-Heembeek, in het kader van een openbaar onderzoek tegen de bouw van een fabriek voor ‘bio’-brandstoffen op de Heembeekkaai en dit om volgende redenen:

Locatie

De Heembeekkaai ligt op minder dan 200 m van de woonzone van Neder-over-Heembeek, op 300 m van het koninklijk domein van Laken en op 1 km van het Vormingsstation van Schaarbeek dat een cruciaal punt zou moeten worden in de stedelijke ontwikkeling van Brussel. Waarom zo’n fabriek in de stad inplanten, terwijl dergelijke industrieën elders overal uit de stad gebannen worden? Bovendien is de Heembeekkaai de enige plaats in Brussel waar grote passagiersschepen voor riviertoerisme kunnen aanleggen. Waarom wil men een ecologisch verantwoorde activiteit die gebruik maakt van de waterweg én in volle uitbreiding is, van die plaats verdrijven?

Duurzame ontwikkeling

De onterechte benaming ‘bio’-brandstoffen en het gebruik van de waterweg (in realiteit zeer beperkt) worden als alibi gebruikt om de fabriek in Brussel te vestigen. In het huidige productieproces worden grote hoeveelheden grondstoffen over lange afstand aangevoerd om in Brussel verwerkt te worden. Het eindproduct en het afval worden vervolgens buiten de stad vervoerd. Globaal bekeken kan een dergelijke activiteit in geen enkel opzicht als duurzaam beschouwd worden!

Een geval van slecht beheer door de Haven

De fabriek zal 400 m kades opeisen en maar 1,5 binnenschepen per dag zullen er gebruik van maken. Een dergelijk zwak gebruik van de kaaien is een zeer subjectieve interpretatie van het Gewestelijk Plan voor de Bodembestemming dat prioritair voorkeur geeft aan activiteiten die gelinkt zijn aan het water.

Bio of necro-brandstof

De nadelige effecten van de productie van ‘bio’-brandstoffen worden steeds vaker aan het licht gebracht. Op de cover van de Courrier International n° 864, van 24 mei 2007, stond de volgende titel: “Biobrandstoffen, een grote zwendel?” en de Nouvel Observateur van 9 mei 2007 maakte bekend dat een rapport van de UN Energy de politieke beslissingnemers waarschuwde 'voor de negatieve effecten die de bio- en agrobrandstoffen zouden kunnen hebben op het leefmilieu en de wereldvoedselveiligheid'.

Keuze van stad/gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in zijn schema van het Internationaal Ontwikkelingsplan dat de beide oeversites van het kanaal (Tour & Taxis en Vormingsstation Schaarbeek) zullen functioneren als stedelijke ontwikkelingspolen. De stad Brussel zelf ligt op haar beurt aan de basis van manifestaties die de herwaardering van het kanaal door de Brusselaars beogen. Zo’n ontwikkelingsbeleid is niet in overeenstemming te brengen met een hernieuwde industriële activiteit zoals die door de Haven van Brussel in haar masterplan wordt voorgesteld en die Brussel wil ombouwen tot een ‘transit’-haven, terwijl de enige functie met toekomst die ten voordele van de stad is.
Dit soort beslissingen is symptomatisch voor een havenbeleid dat geen rekening houdt met de belangen van het Gewest en dat, ondanks de Waterordonnantie die de aanwezigheid van water in de stad wil beschermen, in ere herstellen en zelfs versterken, het kanaal alleen maar blijft benaderen vanuit industrieel oogpunt, zonder rekening te houden met de andere functies van een stedelijk kanaal.

Momenteel werd nog geen enkele beslissing genomen door de overlegcommissie die bevoegd is om uitspraak te doen over de bouw- en milieuvergunning voor de fabriek 4biofuels.
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Mathieu Sonck van IEB ( -
+32 (0)2 223 01 01), Isabelle Pauthier van ARAU ( - +32 (0)2 219 33 45) of
Dolores Baita van Coördinatie Zenne ( - +32 (0)2 206 12 03).


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: