WALLONIË / VLAANDEREN: De toekomst van de Dender

'Wat staat er de komende jaren allemaal met de Dender te gebeuren?': dat is de hamvraag die de meeste mensen op 20 november 2007 naar Geraardsbergen lokte. Als vervolg op de terreinverkenning van 20 en 21 augustus organiseerden de verenigingen Grenzeloze Schelde, De Waterkant, Natuurpunt en De Milieuboot in de stad langs de Dender een meer formele info- en debatavond met als thema ‘Langetermijnvisie voor de Dender’. Sprekers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Ministère de l’Equipement et des Transports (MET), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) namen er aan deel.
De discussie over de samenhang tussen Infrastructuur en Natuur stond die avond hoog op de agenda.

De sprekers aan het woord …

VMM

De eerste spreekster, Annelies Sevenant, bekkencoördinator voor het Denderbekken (VMM) meldde dat het bekkenbeheerplan voor de Dender zopas (11/2007) werd ingediend bij de Vlaamse regering. Dit integraal waterbeheerplan is het resultaat van een openbaar onderzoek waarop alle betrokken instanties en ook de bevolking konden reageren. De concrete uitvoering betekent onder andere de hermeandering van de Mark en de aanleg van twee overstromingsgebieden in de vallei van de Molenbeek, beide zijrivieren van de Dender.
Maar … het plan blijft beperkt tot het Vlaamse grondgebied…

MET

Paul Dewil, vertegenwoordiger van de Waalse waterwegbeheerder MET, illustreerde het Plan P.L.U.I.E.S., opgemaakt na de erge overstromingen in 2003. Het plan is niet bedoeld om hoogwaterstanden in de Dender te voorkomen, maar eerder om de kwetsbare gebieden te beschermen. Kaarten waarop de overstromings-gevoelige gebieden staan aangeduid zijn nu beschikbaar voor het gehele Waalse gewest. Ze laten met name de gemeentebesturen toe om met kennis van zaken bouwvergunningen toe te staan of … te weigeren.

Volgens Marc Hospied, directeur van de Dienst Waterwegen van Doornik, bevoegd voor de Dender (MET), zijn nu baggerwerken uitgevoerd om de doorstroom in de rivier te verbeteren en zo een betere afvoer van het hoogwater mogelijk te maken. Hij lichtte ook de baggerwerken van 2005 tussen Ath en Papignies toe, evenals deze die voorzien zijn in de lente van 2008 tussen Papignies en de taalgrens. Het baggeren van de volledige Waalse Dender zal dan voltooid zijn en met een herstelde diepgang van 1,9 m zal er opnieuw plezier- en vrachtvaart (tot 300 ton) mogelijk zijn.
De afwerking van het eerste stuk van het fietsroutenetwerk RAVeL (tussen Lessines, Deux-Acren en de taalgrens) staat eveneens op de agenda. In 2009 zal de Dender over een fietspad beschikken van de bron in Ath tot aan de monding in Dendermonde.

W&Z

De Vlaamse waterwegbeheerder W&Z was vertegenwoordigd door Luc Verhaest en Sara De Troeyer van de afdeling Bovenschelde. De langetermijnvisie op waterbeheersing werd aan de hand van een aantal toekomstige projecten geïllustreerd, waaronder het vrijwaren van alle natuurlijke overstromingsgebieden, de grotere bevaarbaarheid van de Dender stroomafwaarts Aalst van 600 ton naar 1350 ton, de verbetering van de bergingsfunctie van het Bellebroek en de vernieuwing van de stuwen van Geraardsbergen en Aalst. De Dender tussen Geraardsbergen en Aalst zal meer en meer een zachte recreatieve en natuurfunctie krijgen, terwijl stroomafwaarts Aalst de economische functie zal opgewaardeerd worden.

ANB

ANB-vertegenwoordiger Kurt Sannen zei dat de heropstart van het Natuurrichtplan (NRP) gebeurd is in overleg met de Vlaamse waterwegbeheerder. De uitvoering van het NRP richt zich, volgens zijn collega Thomas Defoort, onder andere op de vallei en de oevers van de Dender.

Vooral een gecoördineerd beleid, overleg en informeren zijn nodig … De idee dat de betrokken instanties nauwelijks communiceren, bleef hangen ondanks het feit dat de aanwezige instanties het bestaan van een efficiënte - maar misschien te discrete - samenwerking tussen beide regio’s benadrukten. Ook de vraag naar meer transparantie en mogelijkheid tot inspraak vóór het nemen van de beslissingen vond grote aanhang in de zaal.
Men is het er over eens: integraal waterbeleid is een noodzaak. Hiervoor is enerzijds zowel binnen de gewesten zelf als intergewestelijk overleg en samenwerking tussen de instanties nodig. Anderzijds heeft ook de burger recht op informatie en inbreng. Een aspect dat wel eens vergeten wordt.

Het vervolg?

Vele vragen blijven na deze avond nog onbeantwoord: wegens de vele onderwerpen werd het vooral een inventarisatie van verwezenlijkingen en plannen. Knelpunten werden enkel aan-gesneden, het uitdiepen van de onderwerpen was niet mogelijk. Nieuwe activiteiten zijn dus al gepland, o.a. rond waterkwaliteit en een studiedag over ‘De integratie van water in de stad’.
Meer info over de info- en debatavond van 20/11/07 en de geplande activiteiten zijn te vinden op www.grenzelozeschelde.org/NL/w_dender.html.

In Dendriet, een uitgave van Natuurpunt Denderstreek, nr. 1 - januari 2008, doet Wouter Mertens in het artikel 'Zevenpuntenplan voor een Dender met toekomst' aan de beleidsmensen zeven voorstellen, als reactie op de resultaten van de Info- en debatavond van 20 november 2007 in Geraardsbergen. Meer info over het tijdschrift Dendriet: www.natuurpunt.be/denderstreek.

Rebekka Dossche en Sylvie Posel


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: