WALLONIË: Kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden
nu voor heel Wallonië beschikbaar

De talrijke en dikwijls hevige overstromingen van de voorbije tien jaar en de aanzienlijke schade die ze veroorzaakten, hebben de Waalse regering ertoe aangezet om in januari 2003 het plan ‘P.L.U.I.E.S.’ (‘Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés’ - Preventie en bestrijding van de overstromingen en hun gevolgen voor de slachtoffers) aan te nemen. Dit plan, gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak per subbekken, heeft 5 belangrijke doelstellingen:

  • betere kennis van de risico's op hoogwater en overstromingen
  • vermindering en vertraging van de afvloeiing van het regenwater in het bekken
  • de inrichting van rivierbeddingen en alluviale vlakten
  • vermindering van de kwetsbaarheid van de overstromingsgebieden
  • beter crisisbeheer in geval van rampen.

Deze doelstellingen werden vertaald in dertig acties, waaronder het in kaart brengen van de overstromingsgebieden. Twee soorten kaarten werden opgesteld: enerzijds een kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, waarop de zones zijn aangeduid die kwetsbaar zijn voor overstromingen door het ‘natuurlijk’ buiten de oevers treden van waterlopen, en anderzijds een kaart met de schaderisico’s, waarop de mogelijke schade wordt aangegeven op kwetsbare plaatsen.
Sinds 2003 werden alle kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden in de 15 hydrografische subbekkens van het Waals gewest opgesteld en daarna, tussen juli 2006 en juni 2007, goedgekeurd door de Waalse regering. Elke kaart bakent overstromingsgevoelige zones af en kent ze een risicograad toe (laag, gemiddeld, hoog). De kaarten werden tenslotte aan de verschillende gemeenten bezorgd waardoor zij sedertdien beschikken over een instrument dat hen moet toelaten om de aanvragen voor bouwvergunningen beter te behandelen.

Meer informatie over het plan 'P.L.U.I.E.S.' zal u vinden op de site http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/plan_pluies/.
De kaarten zijn beschikbaar op de cartografische portaalsite van het Waals gewest http://cartographie.wallonie.be

Sylvie Posel


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: