header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 70 - juni 2015    
 
Onderwerp / Sujet Geadresseerden / Adressée à
(email-adressen scheiden door een komma / séparez les adresses e-mail par une virgule)

Twee derde van de Molenbeek stroomt
sinds kort in open lucht

6 jaar geleden wilde Leefmilieu Brussel een sprong vooruit maken om de biodiversiteit verder te ontwikkelen in de vallei van de Molenbeek. Het doel was om het schone water van het rioolwater te scheiden door een nieuwe bedding aan te leggen voor verschillende delen van de beek.

De Molenbeek stroomt door een stedelijke omgeving, midden in een vallei die gedeeltelijke beschermd is als Natura 2000 gebied. 6 jaar geleden heeft Leefmilieu Brussel er op ingezet om de biodiversiteit in de vallei verder te ontwikkelen.

De nodige fondsen voor het project komen van het 'Workpackage 1' van ScaldWIN die de verbetering promoot van de waterkwaliteit via ecologisch herstel/ natuurlijke heraanleg. ScaldWIN is een samenwerkingsproject van partners uit het internationale stroomgebied van de Schelde dat financieel wordt ondersteund door Europa via Interreg IVB NWE (Investing in Opportunities North-West Europe).

Het belangrijkste doel van de investering in de Molenbeek was om het propere water te scheiden van het rioolwater en een nieuwe bedding aan te leggen, terwijl ook andere aspecten in het valleigebied (landschap, biodiversiteit, water, recreatie) geherwaardeerd werden. Door de natuur in de Molenbeekvallei te herstellen en ervoor te zorgen dat de beek verder stroomt in het Brussels gedeelte, zorgt een groene corridor voor landschappelijke eenheid.

Concreet heeft Leefmilieu Brussel bijgedragen aan de ecologische ontwikkeling van 2 groene zones: Kattebroek en het Koning Boudewijnpark (fase 1). Eén van de moeilijkheden van het project was het verwerven van de gronden die op sommige plaatsen sinds lange tijd op illegale wijze bezet waren. Bovendien was het een complex project omdat men rekening moest houden met elk belang dat gelinkt is aan het water, met andere woorden, men moest een globale visie hanteren: de biodiversiteit, het landschap, het overstromingsbeheer, recreatie, wandelaars en fietsers, mogelijk maken van bodeminfiltratie door regenwater, ...

Vandaag stroomt 2/3 van de Molenbeek in open lucht, de rest loopt onder stedelijke zones en kan moeilijk gerestaureerd worden. Toch wordt verder onderzocht hoe het schone water van het rioolwater kan gescheiden worden in dit derde deel van de vallei.

Het stroomgebied van de Molenbeek strekt zich uit over Vlaamse en Brusselse gebieden. De beek heeft haar bron in Vlaanderen, ten westen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, en loopt langs de grens van de 2 regio’s waar ze van de ene regio naar de andere stroomt, om uiteindelijk te verdwijnen in het rioleringssysteem.

Het stroomgebied van de Molenbeek is gelinkt aan het zeekanaal Brussel-Schelde terwijl het rioolwater wordt meegevoerd naar het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord via het drainagesysteem.


Project ‘Kattebroek’

In deze half-beschermde groene zone, stroomde de Molenbeek vroeger in de riolering. Leefmilieu Brussel had als doel om de Molenbeek terug aan de oppervlakte te brengen, een groen wandelpad aan te leggen en een stadsmoestuin te voorzien.

De verwachtingen werden ingelost met 200m van de beek die nu in open lucht stroomt en het herstel van het landschap in de vallei. De beboste zone (elzenbomen) is behouden en er werd ook een plaats voorbehouden voor de toekomstige stadsmoestuin.

De bedding van de Molenbeek werd een beetje verplaatst omdat de oude bedding door de achtertuinen liep van woningen en bezet werd door een riolering op de linkeroever van de watercollector. Er werd een kleine dijk opgetrokken om de huizen te beschermen tegen overstromingen.


  photo photo
  Inhuldiging van het blootleggen van
de Molenbeek.
De dijk beschermt de huizen tegen mogelijke
overstromingen.
photo photo
Bosrijke zone (elzenbomen). Toekomstige stadsmoestuin.


Project ‘Koning Boudewijnpark’

In deze groene zone liep de Molenbeek voorheen ook door de gesloten riolering. Leefmilieu Brussel is erin geslaagd om 450m van de beek te herstellen. De historische bedding werd ongeveer behouden en er werd een multifunctionele uitbreiding doorgevoerd. Ook hier hebben de aanpassingen tot doel de ontwikkeling van de biodiversiteit te bevorderen terwijl het stedelijk karakter en landschap van de plaats gerespecteerd blijven door bijvoorbeeld het gebruik van natuursteen voor de oever aan de in- en uitgangen van het park.

Ook de visie voor het gehele Koning Boudewijnpark werd volledig herbekeken. Er is speciaal plaats voorzien voor recreatie en voor wandelaars en fietsers. Het her aanleggen van de Brabantse vallei heeft mee geleid tot deze ontwikkeling.

photo photo
Een nieuwe Molenbeek langs het nieuwe recreatiepark. Weelderige flora langsheen de Molenbeek.

Door Coördinatie Zenne >>
Met dank aan Renaud Bocquet van Leefmilieu Brussel.


 
Terug naar de inhoudsopgave >