Onderwerp / Sujet Geadresseerden / Adressée à
(email-adressen scheiden door een komma / séparez les adresses e-mail par une virgule)

Op naar 2015 met Plannen voor het Beheer
van Overstromingsrisico's voor de EU-lidstatenDe Europese Overstromingsrichtlijn werd op 23 oktober 2007 gestemd, als een vervolg op de Kaderrichtlijn Water. De EU-Hoogwaterrichtlijn bepaalt dat de lidstaten in drie fases moeten werken om zo de overstromingsrisico's beter te kunnen inschatten. Eerst wordt gekeken voor welke gebieden er een risico op wateroverlast bestaat. Voor deze gebieden worden overstromingsrisicokaarten en -beheersplannen (ORBP's) opgesteld.

Dankzij deze ORBP's kunnen de lidstaten doelstellingen voor het overstromingsbeheer opstellen en dit in functie van de inschatting van de overstromingsrisico's, de kaarten met overstroombare gebieden en de effectieve overstromingsrisico's. De ORBP's helpen de staten ook om de kosten en de voordelen niet uit het oog te verliezen.

De ORBP's omvatten alle aspecten van het beheer van overstromingsrisico's. De nadruk ligt vooral op de preventie, bescherming en alertheid, inclusief de voorspelling van overstromingen en van systemen voor vroegtijdige waarschuwing. Ze houden ook rekening met de eigenschappen van het hydrografische bekken of deelbekken in kwestie.

De ORBP's kunnen ook een stimulans zijn voor duurzaam grondgebruik, verbeterde waterretentie en zelfs de gecontroleerde overstroming van bepaalde gebieden in geval van hoog water.

De uitwerking van de ORBP's is een gezamenlijk proces waarbij alle waterloopbeheerders van waterlopen en belanghebbende partijen worden betrokken. Eind 2015 is er een milieuevaluatie en een openbaar onderzoek voorzien.

Om meer te weten over Wallonië >>
Om meer te weten over Vlaanderen >>
Om meer te weten over Brussel >>

Bron(nen): Portail Inondations: Toute l’information sur les inondations en Wallonie >>Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>