BRUSSEL: Het 'overstromingspreventieplan' van start


De voorbije jaren werd Brussel meerdere keren getroffen door zware overstromingen (16 overstromingen in 12 jaar tijd werden als ramp erkend).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zich bewust van dit probleem en heeft - op initiatief van Evelyne Huytebroeck, Brussels minister bevoegd voor Waterbeleid - voor het eerst een ontwerp van overstromingspreventieplan (Plan PLUIE) opgemaakt. Dit plan wil een aantal geco÷rdineerde maatregelen aanreiken om de strijd tegen de overstromingen efficiŰnter te kunnen aanpakken. Het plan kent een looptijd van 2008 tot 2011 en wil in deze periode voornamelijk een kennisbasis aanleggen, daar er vandaag de dag weinig gegevens gekend en/of bruikbaar zijn. Pas als de leemte in kennis opgevuld is, zullen in vervolgplannen acties kunnen opgenomen worden.

Van 1 mei tot 1 juli ll. kon u deelnemen aan het openbaar onderzoek. Of misschien behoorde u wel tot de 6000 personen die actief werden opgebeld.
In dit kader ook organiseerde Co÷rdinatie Zenne i.s.m. Inter-Environnement Bruxelles op dinsdag 10 juni een infoavond ter kennismaking met het overstromingspreventieplan.

Arnaud Pinxteren, verantwoordelijke voor het waterbeleid bij het kabinet van Evelyne Huytebroeck stelde het preventieplan voor. Na zijn toelichting kreeg het publiek het woord. Franšoise Onclincx (verantwoordelijke voor dit dossier bij Leefmilieu Brussel - BIM), beantwoordde op een gedreven manier zo veel mogelijk vragen en liet zich hierbij graag bijstaan door Renaud Bocquet, verantwoordelijke voor het Blauw Netwerk, Leefmilieu Brussel - BIM. Moderator Walter Roggeman leidde de avond in goede banen.

De hoofdredenen voor de overstromingsproblematiek zijn:

  • de toenemende ondoordringbaarheid van de bodem: de helft van het grondoppervlak van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verhard (van 27% verharding in 1955 naar 47% verharde oppervlakte in 2006!),
  • het onaangepast en verouderd rioleringsnetwerk (sinds de 19e eeuw werd er weinig in ge´nvesteerd wat maakt dat het rioleringsnetwerk niet aangepast en bijgevolg niet in staat is om de veelheid aan water te slikken),
  • verdwijning van natuurlijke overstromingsgebieden door toenemende bebouwing
  • en de klimaatswijziging die leidt tot een veranderd neerslagregime.

Een meer uitgebreide weergave van bovengenoemde oorzaken, evenals de doelstellingen van het plan en de strategieŰn voor acties, leest u in de powerpointpresentatie van A. Pinxteren.

Een opmerkelijke vaststelling bij de opmaak van het ontwerpplan was de afwezige samenwerking tussen de verschillende wateractoren binnen het Brussels Gewest enerzijds (zoals bv. Vivaqua en Leefmilieu Brussel) en over de gewestgrenzen heen anderzijds. Dankzij het plan zal daar aan tegemoet gekomen worden.

Co÷rdinatie Zenne juicht dit initiatief tot meer en betere samenwerking en een meer integrale benadering alleen maar toe!

U kunt nog steeds de presentatiebrochure, het ontwerpplan en het milieueffectenrapport downloaden van de website van Leefmilieu Brussel.

Terug naar de inhoud