Een schone Zenne in zicht?


De Zenne is nog steeds één van de belangrijkste vervuilers van de Schelde, maar hopelijk niet meer voor lang. De drie gewesten doen namelijk grote inspanningen om de waterzuivering uit te breiden. We verwachten in de komende jaren dan ook een gevoelige verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne. Even een stand van zaken:

Wallonië

De Société Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE)(1) werd door de Waalse Regering belast met het uitwerken van waterzuiveringsplannen per hydrografisch deelbekken (PASH) om duidelijk te kunnen definiëren welke woning precies tot welk zuiveringsregime behoort (openbaar, individueel of overgangsregime). In totaal zijn er 15 PASH die de 262 'algemene gemeentelijke afwateringsplannen' (PCGE) vervangen. Deze waren immers allesbehalve realistisch, ze beoogden de constructie van meer dan 1.200 collectieve waterzuiveringsinstallaties waarvan er een duizendtal nog gebouwd moesten worden.


Op het grondgebied van het deelbekken van de Zenne vertegenwoordigt de collectieve waterzuivering ongeveer 90% van de bevolking. Drie intercommunales zijn verantwoordelijk voor de waterzuivering op verschillende niveaus: IDEA(2) , IBW(3) en IPALLE(4).

Gezien het overgrote deel van het afvalwater al via collectoren naar grote installaties met een capaciteit van 2.000 Inwoners-Equivalent (IE) en meer wordt geleid, moeten er bovenop het aantal bestaande installaties nog slechts een klein aantal worden bijgebouwd. In totaal zijn er 39 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) waarvan er 6 op korte termijn opgeheven zullen worden (zie tabel). De zuivering van de agglomeraties van Braine-le-Château, Lillois en La Justice zal op termijn door de RWZI 'Vallée du Hain (L'Orchis)' worden verzekerd. Deze laatste is de grootste RWZI van het deelbekken (93.000 IE) en werd iets meer dan een jaar geleden aan dit gebied toegekend. Gezien deze installatie echter gelegen is aan de rand van een natuurgebied heeft de realisatie ervan door de procedure voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning vertraging opgelopen. Op dit ogenblik is het wachten op de beslissing van de Raad van State. Deze RWZI zal op termijn de zuivering van een deel van Waterloo en van het overgrote deel van Braine-l'Alleud en Braine-le-Château op zich nemen. Onlangs werden ook in Soignies-Biamont en Braine-le-Compte twee andere RWZI's in gebruik genomen.

Alle nog te realiseren installaties van 2.000 IE en meer staan ingeschreven op het investeringsprogramma 2005-2009 van de SPGE. De RWZI van Sint-Genesius-Rode, gelegen in Vlaanderen zal het equivalent van 1.500 inwoners in Wallonië zuiveren, voornamelijk van de wijk van Claire Bois te Braine-l'Alleud.

De ingebruikname van deze verschillende installaties sinds eind 2004 betekent een stijging van de zuiveringsgraad met 10% wat ons op een totaal van 60% brengt (dit cijfer zou moeten toenemen tot 94%, alle goedgekeurde of nog in opbouw zijnde installaties in acht genomen). Dit cijfer geeft echter geen betrouwbaar beeld van de eigenlijke zuivering van het stedelijk afvalwater. Het water moet de RWZI immers nog bereiken. De nodige collectoren en rioleringen moeten worden aangelegd.

Brussel

De waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord is momenteel volop in aanbouw in de Brusselse voorhaven. Voorzien is dat ze begin oktober 2006 zal proefdraaien. Deze installatie zal - als ze operationeel zal zijn - vanaf voorjaar 2007 het water van maar liefst 1,1 miljoen Brusselaars en Vlamingen zuiveren. En dat is goed nieuws, want momenteel zuivert de RWZI Zuid slechts het afvalwater van 360.000 inwoners van Brussel en Vlaanderen; de rest van het afvalwater wordt voorlopig ongezuiverd in de Zenne geloosd.

Vlaanderen

De aanwezige zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse deel van het Zennebekken, draagt tot nog toe niet bij aan een verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgt aan de hand van haar meetcampagne de evolutie van de impact van de RWZI's op. De zuiveringsinfrastructuur is echter nauwelijks uitgebouwd: slechts 14% van het huishoudelijk afvalwater wordt momenteel gezuiverd. De enige zuiveringsinstallatie van betekenis die in 2005 in het Zennebekken volledig operationeel was, is die van Beersel (45.000 IE). Concreet betekent dit dat het afvalwater van bijna 409.000 inwoners uit het Zennebekken ongezuiverd in de Zenne wordt geloosd.

Toch is er hoop!

Meer dan 297.000 inwoners van het Zennebekken (63%) zijn op termijn nog aansluitbaar op een RWZI (na volledige uitvoering van het totale rioleringsplan (TRP) door de gemeenten en van de laatste door het Vlaamse Gewest goedgekeurde Optimalisatieprogramma's (2007)). Voor circa 110.542 inwoners (23%) voorziet het TRP geen aansluiting.

Stand van zaken van de zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Ten zuiden van Brussel
De RWZI van Sint-Pieters-Leeuw (37.000 IE) is zoals gepland begin oktober 2005 in werking getreden. Het is nu vooral een kwestie van zoveel mogelijk inwoners op deze installatie aan te sluiten. Hiervoor worden nu de nodige collectoren aangelegd. De kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's) van Negenmanneken (1975) en Vlezenbeek (1978) zijn voorlopig nog steeds actief. In de toekomst zullen deze twee kleinere RWZI's vervangen worden door een collector die aangesloten wordt op de installatie van Sint-Pieters-Leeuw. De collector Vlezenbeek is reeds gedeeltelijk aangelegd, maar het laatste deel heeft ernstige vertraging opgelopen door besprekingen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eind maart 2006 was er dan toch een definitief ontwerp, de bouwvergunningen zijn aangevraagd en er is hoop om snel de nodige vergunningen te krijgen, zodat de werken volgend jaar kunnen worden uitgevoerd.

Ook de KWZI van Lembeek (200 IE) zal verdwijnen. De vuilvracht van deze installatie zal door een pompstation en een persleiding aangesloten worden op de RWZI van Beersel (45.000 IE). Dit project zit al in de ontwerpfase en wordt uitgevoerd tegen 2007.

Ten noorden van Brussel
De bouw van de RWZI van Brussel-Noord, die ook het afvalwater van ca. 90.000 Vlamingen uit de gemeenten Zaventem, Wezembeek-Oppem, Machelen, Kraainem, Dilbeek en delen van Asse zal zuiveren - in combinatie met het afvalwater van nagenoeg één miljoen Brusselaars - liet lang op zich wachten, maar de werken zijn intussen bijna voltooid en de installatie van 1.100.000 IE zou begin 2007 operationeel moeten zijn.

Op 14 juni 2005 zijn de werken aan de zuiveringsinstallatie van Grimbergen (90.000 IE) eindelijk van start kunnen gaan. Na een moeizame planning verlopen de werken nu volledig volgens schema. Verwacht wordt dat deze installatie begin 2007 operationeel zou zijn. In augustus 2005 is ook de bouw gestart van de RWZI Humbeek-Grimbergen (3.400IE). De aanleg van deze installatie loopt voor op de planning. Er wordt dan ook verwacht dat de opstart reeds eind 2006 kan plaatsvinden.

Het effluent van de KWZI van Zemst-Kesterbeek (350 IE) heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de ontvangende waterloop. Men kan stellen dat de KWZI zorgt voor een lichte verdunning van de door de Kesterbeek aangevoerde vuilvracht, want deze blijft sterk verontreinigd, met talrijke overschrijdingen van de basiskwaliteitsnormen.

Conclusie

De waterkwaliteit van de Zenne is in 2005 nog niet merkbaar verbeterd, de situatie is vergelijkbaar gebleven met deze van 2004 - 2003 en is dus slechter dan in de (veel nattere) jaren 2001 en 2002. Maar er is beterschap op komst. In 2004 werd er namelijk voor het eerst op het Vlaams grondgebied door de VMM een matige biologische kwaliteit opgemeten aan de meetplaats stroomafwaarts de RWZI van Beersel. Deze installatie functioneert momenteel optimaal en de resultaten laten dan ook niet lang op zich wachten. Ook zien we in Vlaanderen in 2005 al resultaten van de reeds geleverde inspanningen van Wallonië. De VMM heeft namelijk een matige biologische kwaliteit opgemeten van de Zenne ter hoogte van Lembeek.
De toekomst ziet er dus veelbelovend uit met de plannen zowel in Vlaanderen als Wallonië en Brussel in het vooruitzicht.

We blijven de situatie nauwlettend opvolgen!

Jessie Minten en Elisabeth Taupinart

Bron: Voor Wallonië: PASH du sous-bassin de la Senne, janvier 2006
Met dank aan: Remy Frère van l'SPGE, Pierre Leuris van IBW, Pascal Boreux en Bernard Braibant van l'IDEA,
Geert Van Aerschot en Ingrid Cattrel van Aquafin, Bram Haspeslagh en Thierry Warmoes van VMM.

(1) Société Publique de la Gestion de l'Eau ('Openbare Maatschappij voor Waterbeheer')
(2) Intercommunale du Développement Economique et de l'Aménagement de la région Mons-Borinage-Centre ('Intercommunale van de Economische Ontwikkeling en de Inrichting van de regio Mons-Borinage-Centre)
(3) Intercommunale du Brabant Wallon ('Intercommunale van Waals-Brabant')
(4) Intercommunale de Propreté Publique de la région du Hainaut occidental ('Intercommunale van Openbare Netheid van de regio West-Henegouwen')

Terug naar de inhoud